Rozpoczynamy nabór wniosków.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  O PRZYJĘCIE DO WAŁBRZYSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

InVałbrzych sp. z o.o., jako operator Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (dalej: Inkubatora), ogłasza nabór wniosków o przyjęcie do Inkubatora.

1. Czas trwania naboru:

Nabór zgłoszeń trwa od 01.08.2022 i będzie realizowany w trybie ciągłym, do czasu ogłoszenia o zakończeniu naboru przez InVałbrzych sp. z o.o. Ogłoszenie o zakończeniu naboru zostanie umieszczone na stronie www.inkubator.walbrzych.pl

2. Kryteria naboru podmiotów do Inkubatora

Ubieganie się o udzielenie Wsparcia możliwe jest dla:

1)           mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 24 ze zm.), które:

a.           są podmiotami nowo powstającymi, szukającymi wsparcia w fazie organizacyjnej,

b.           planują wdrożenie innowacji i oczekują wsparcia w tym zakresie,

c.            znajdują się w fazie rozwoju i szukają w tym zakresie pomocy doradczej – do trzech lat od daty założenia działalności gospodarczej,

2)           osób fizycznych, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, którą będzie można zakwalifikować jako działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Podmiotami preferowanymi do zawarcia Umowy inkubacji są przedsiębiorcy w szczególności z branż IT i e-commerce oraz wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu (RSI):

a.           Chemia i biomedycyna,

b.           Auto-Moto-Aero-Space,

c.            Surowce naturalne i wtórne,

d.           Maszyny i urządzenia,

4.           Specjalizacja horyzontalna: „Zielony ład”, „Przemysł 4.0”, „Życie wspomagane technologią”.

Dodatkowymi kryteriami naboru są:

a.           prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Wałbrzych i Aglomeracji Wałbrzyskiej,

b.           prowadzenie działalności gospodarczej w branży wpisującej się w inteligentne specjalizacje regionu,

c.            możliwość świadczenia usług na rzecz innych Przedsiębiorców i Podmiotów inkubowanych.

3. Sposób składania wniosku

Wypełniony, podpisany przez uprawnione osoby i zeskanowany wniosek wraz ze skanami wymaganych dokumentów i oświadczeń należy wysłać na adres e-mail: biuro@inkubator.walbrzych.pl

Wniosek zawierający braki formalne podlega uzupełnieniu w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia kandydata o konieczności uzupełnienia braków formalnych. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kandydata wskazany we Wniosku. Uzupełniony Wniosek wywołuje skutki od momentu jego prawidłowego uzupełnienia. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzupełnienia braków formalnych Kandydat za pośrednictwem poczty elektronicznej złoży pismo z prośbą o wydłużenie czasu na przedłożenie braków z dokładnym uzasadnieniem,

4. Warunki i koszty pobytu w Inkubatorze

W Inkubatorze mogą być ulokowane podmioty, których Wnioski spełniają co najmniej Podstawowe kryteria naboru i przeszły pozytywnie proces oceny formalnej oraz wstępnej i merytorycznej selekcji Kandydatów. Szczegółowe warunki pobytu w Inkubatorze określa Regulamin funkcjonowania Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości zamieszczony wraz z cennikiem na stronie internetowej www.inkubator.walbrzych.pl.

5. Okres inkubacji.

 Maksymalny okres pobytu w Inkubatorze wynosi 2 lata.

6. Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru i objęciu podmiotu inkubacją będzie publikowana na stronie www.inkubator.walbrzych.pl w trybie ciągłym aż do zakończenia naboru lub wynajęcia wszystkich biur w inkubatorze.

7. Kontakt.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udzielą pracownicy InVałbrzych sp. z o.o.

Arkadiusz Grudzień

+48 609 001 356

+48 74 66 70 514

grudzien@invalbrzych.pl

Marta Świteńka

+48 609 001 392

+48 74 66 70 512

switenka@invalbrzych.pl

Marta Kujawa

+48 609 001 384

+48 74 66 70 515

 

kujawa@invalbrzych.pl

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *